Bu yazımızda php ve jquery kullanarak veritabanındaki isimleri inputa değer girdikçe o değere uygun olarak ekrana yazan bir program yazacağız. 2 adet dosyamız olacak bunlar index.php ve post.php

index.php dosyamız:

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Bilisim34.com PHP ve Ajax İle Canlı Arama Uygulaması</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-+0n0xVW2eSR5OomGNYDnhzAbDsOXxcvSN1TPprVMTNDbiYZCxYbOOl7+AMvyTG2x" crossorigin="anonymous">
</head>
 <body>
  <div class="container" style="margin-top: 50px;">
   <h2 style="text-align: center;"><b>Bilisim34.com PHP, MySQL ve Ajax İle Canlı Arama Uygulaması</b></h2><br>
    <div class="row">
     <div class="col-md-2"></div>
      <div class="col-md-8 form-group">
       <input type="text" id="search" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="Aramak istediğiniz kelimeyi giriniz."><br>
      </div>
     <div class="col-md-2"></div>
    </div>
   <div class="result">
   </div>
  </div>
 </body>
</html>
<script
 src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"
 integrity="sha256-/xUj+3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4="
 crossorigin="anonymous"></script>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-9/reFTGAW83EW2RDu2S0VKaIzap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk7lN" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.0/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-+YQ4JLhjyBLPDQt//I+STsc9iw4uQqACwlvpslubQzn4u2UU2UFM80nGisd026JF" crossorigin="anonymous"></script>
<!---jQuery ajax live search --->
<script>
  $(document).ready(function(){
    // veritabanına istek atma
    loadData();
    function loadData(query){
     $.ajax({
      url : "post.php",
      type: "POST",
      chache :false,
      data:{query:query},
      success:function(response){
       $(".result").html(response);
      }
     }); 
    }
    // gelen sonuçları listeleme
    $("#search").keyup(function(){
     var search = $(this).val();
     if (search !="") {
      loadData(search);
     }else{
      loadData();
     }
    });
  });
</script>

post.php dosyamız

<?php
$sunucu = "localhost";
$kullanici = "root";
$sifre = "";
try {
 $conn = new PDO("mysql:host=$sunucu;dbname=egitim", $kullanici, $sifre);
 // Hata Yakalama
 $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
} catch(PDOException $e) {
 echo "Bağlantı Hatası: " . $e->getMessage();
} 
if($_POST){ 
  try { 
    $ad_soyad = $_POST['query']; 
    $query = $conn->prepare('SELECT * FROM users WHERE ad_soyad LIKE ?');
    $query->execute(array('%'.$ad_soyad.'%'));
    while ($results = $query->fetch())
    {
      echo "<li>".$results['ad_soyad']."</li>";
    } 
  } catch (PDOException $e) { 
    die($e->getMessage());
  }
}
?>

 

Shares:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir